• :
  • :
Thông báo thời gian kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019. Bậc THCS từ ngày 18-20/12/ 2018; Bậc Tiểu học từ ngày 17-21/12/2018. Thời gian bắt đầu chính thức học kỳ II là ngày 31/12/2018