• :
  • :
Hội thi tiếng hát học đường huyện Giang Thành lần thứ III năm 2019, thời gian thi diễn từ ngày 26-27/01/2019, công diễn trao giải và bế mạc ngày 28/1/2019.