Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức và Luật Giao thông cấp huyện năm học 2019 - 2020

Nhằm thực hiện tốt năm an toàn giao thông năm học 2019 - 2020 và tạo cho học sinh ý thức tốt trong công tác tuyên truyền Luật giao thông và ý thức chấp hành Luật Giao thông. Tiếp tục thực hiện duy trì và đổi mới công tác giáo dục và tuyên truyền trong nhà trường, tác động đến học sinh một cách thường xuyên và hiệu quả v ý thức chấp hành pháp Luật khi tham gia giao thông. Tiếp tục quán triệt sâu rộng vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, ph biến giáo dục Luật Giao thông, nht là Luật Giao thông đường bộ, đường thủy; là một bước đi mới v hình thức tuyên truyn nhm nâng cao cht lượng công tác tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Góp phn giúp học sinh tiếp nhận, tìm hiu những kiến thức chung về an toàn Giao thông và xử lí các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông; chia sẻ các kĩ năng lái xe an toàn, cách ứng xử "Văn hoá giao thông", góp phần nâng cao nhận thức và kĩ năng cần thiết về trật tự ATGT khi tham gia giao thông của học sinh. Tham dự hội thi có hơn 100 học sinh tham gia ở các bậc học trong toàn huyện. 

       Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi: